Общи условия и Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ „ГЕН. ПРОТОГЕРОВ“ И ДАРИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

I. Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на Фондация „Ген. Протогеров”.Съдържанието му и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Фондация „Ген. Протогеров”, в случай, че не е посочено друго.                                                                           

II. Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на интернет дарителски услуги, Фондация „Ген. Протогеров“ отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

III. Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Фондация „Ген. Протогеров“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №9Б, ап.29
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №9Б, ап.29
 4. Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №9Б, ап.29
 5. E-mail: office@protogerov-foundation.org
 6. Телефон.: +359 (0) 895 83 99 99

IV. Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02/915 3 518
 5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт:   www.cpdp.bg


Фондация  Ген. Протогеров“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

V. 
Предмет и общи положения

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация „Ген. Протогеров“, наричана по-долу за краткост Фондацията, с нейните дарители – физически и юридически лица.

2. "Дарител" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с Фондацията – еднократно или редовно.

3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска определена сума, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с фондацията.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Фондация и за дарителите, които удостоверяват това със самия акт на дарение или с подписа си в договора за дарение, когато същият е сключен в писмена форма. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на Раздел …… по-долу.

VI.  Индивидуален договор за дарение

5. Фондацията сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, договор. 

5.1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данниса случаите, когато има сключен договор за дарение в провежданите кампании;

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

6.1. За физически лица – Лично, бащино и фамилно име и номер на банкова сметка;

6.2. За юридически лица и еднолични търговци – Име на юридическо лице, трите имена на официалния представител, компетентен да сключи договора и номер на банкова сметка;

6.3. За дарения от над 30 000 лева се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

7. Дарителят избира и посочва коя кампания ще подкрепя.

7.1. Онлайн даренията към всички кампании се набират в банкова сметка на Фондацията, а именно:                                                                                                

Фондация "Ген. Протогеров"
Централна Кооперативна Банка
IBAN: BG44 CECB 9790 1012 0497 00
BIC: CECBBGSF


VII. Отчетност

8. Отчетността е основна ценност при работата на фондация “Ген. Протогеров”. При реализиране на финансовата цел, Фондацията дава публична отчетност за изразходване на средствата и реализиране на каузата, за която те са били набирани.

9. При недостигане на сумата, включително и от други дарения, Фондацията продължава набирането на средства до постигане на финансовата цел на кампанията или пренасочва получените средства към друга организирана кампания/кауза.

10. Фондацията изразходва средствата по предназначение на съответните каузи.

VIII. Права на дарителя

11. Да ползва услугите на Фондацията в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.

12. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Общи условия) информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Фондацията.

13. Да поиска името му да не бъде оповестявано публично. Анонимността не може да бъде прилагана спрямо самата Фондация "Ген. Протогеров", която винаги е необходимо да знае произхода на даренията. Фондацията може да предостави достъп до иманета и на одитори и държавни институции, които по силата на договор или закон имат това право. Във всички други случаи името и други лични данни на дарителите, избрали анонимност, не са публични.

IX. Задължения на дарителя

14. Да спазва разпоредбите на настоящите правила и договора за дарение.

X. Права на Фондацията

16. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

17. Да оповестява публично имената на своите дарители и кампании, освен в случаите по реда на т. 13 от настоящите правила.

XI. Задължения на Фондацията

18. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите правила и индивидуалния договор за дарение.

19. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва изразената воля на дарителите.

20. Един път годишно да информира чрез средствата за масово осведомяване общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с техните дарения и регулярно да публикува информация за разпределените средства.

21. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 17 от настоящите правила.

22. Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

XII. Прекратяване на договора за дарение

23. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Фондацията.

XIII.  Допълнителнаинформация

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта https://www.protogerov-foundation.orgединствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с Фондация „Ген. Протогеров”.
Използването на части от текстови, фото и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://www.protogerov-foundation.org- за интернет сайтове.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта https://www.protogerov-foundation.org, без изричното писмено съгласие на Фондация „Ген. Протогеров”, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.
Всяко подобно действие ще бъде преследвано от Фондация „Ген. Протогеров” по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Фондация „Ген. Протогеров”, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в https://www.protogerov-foundation.orgе свободно.
Фондация „Ген. Протогеров” има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

• Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;

• Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

• Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;

• Всякакви форми на обида срещу https://www.protogerov-foundation.org, журналистите, авторите и собствениците на медията;

Фондация „Ген. Протогеров” има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.
 

XIV.Отговорност

Фондация „Ген. Протогеров” прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „Ген. Протогеров” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондация „Ген. Протогеров” не носи отговорност за:

• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;

• Информацията, включена в сайтовете, към които в https://www.protogerov-foundation.orgса публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;

• Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;

• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.
 

XV. Конфиденциалност

Фондация „Ген. Протогеров” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Фондация „Ген. Протогеров” се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

Фондация „Ген. Протогеров” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни, като изпратят писмено съобщение до Фондация „Ген. Протогеров” на следния адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №9Б, ап.29

XVI. Обезщетения

Фондация „Ген. Протогеров” си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, в следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта https://www.protogerov-foundation.org

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите правила.

XVII. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са актуализирани на 01.10.2019 г.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите правила се прилага българското законодателство.